BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ

Sanayi devriminden sonra fabrika ve işletmelerin çoğalmasıyla birlikte bu işletmelerin bürolarında çalışacak elemanlara dair ihtiyaçlarda ortaya çıkmıştır. Küreselleşme sürecinden geçen dünyamız “Küresel köy” olarak yorumlanmaktadır. Bu açıdan artan pazar payları, hızla değişen ve gelişen teknolojik imkânlar, yaşanan sosyal, kültürel ve ekonomik değişimler işletmeler için büyük bir önem arz etmektedir. Bu değişimler işletmelerde üretim veriml iliğinin yanı sıra yönetim verimliliği de oldukça önemli hale getirmiştir.

     Yönetim verimliliği, sadece yöneticinin etkili ve verimli yönetimi ile değil; aynı zamanda personellerin de benzer özellik ve anlayışa sahip olmaları ile elde edilebilir. Özellikle yönetici sekreterliği, yöneticinin ve yönetimin etkinliği ve verimliliği açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle yönetici sekreterliği hızla gelişen ve değişen iş dünyasının gereksinimlerini karşılamak için ortaya çıkmış bir alandır. Tüm dünyada geçerliliği ve önemi hızla artan bu alan günümüzde iş dünyasının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.

      Yönetici sekreterliği ilk zamanlarda sadece büroda çalışan, daha çok masa başı işler yapan kişi konumundaydı. Günümüzde ise sekreter, yoğun iş tempoları ve daha karmaşık işletme yapılarından dolayı bir bakıma yöneticinin ortağı olarak görülmektedir. Bu iş kapsa mında çalışacak kişilerin görevleri; büronun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere, ofis yönetimi işlemlerini yürütmek, gelen giden evrak ile dosyalama işlemlerini yürütmek, telefon görüşmelerini yapmak, gelen yazı veya resimleri yöneticiye ulaştırılmak, randevuları ayarlamak gibi büro işlerini yapmaktır. Aynı zamanda sekreter; yönetici için gerekli dokümanları hazırlar, ihtiyaç doğrultusunda toplantı ve seyahat organizasyonları yapar.

     Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümü, değişen ve gelişen iş dünyası çerçevesinde bu alandaki ihtiyacı gidermek için nitelikli ve eğitimli personeller yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Bu alan öğrencilerine işletme yönetimi, büro yönetimi, yönetici sekreterliği ve yazışma teknikleri gibi teorik derslerin yanı sıra; klavye teknikleri, etkili bilgisayar kullanımı ve büro otomasyon sistemleri gibi uygulamalı derslerde verilmektedir. Bu açıdan okulumuz, bu alanın özelliklerinin ve öneminin farkında olup gerekli teknolojik donanımlara yatırımlar yapmaya devam etmektedir. Ayrıca bu alanda F - klavye ve Q - klavye kapsamında 10 parmak dersleri verilmektedir. Buradan mezun olan öğrenciler çabaladıkları takdirde 4 yıllık işletme, iktisat, kamu yönetimi, büro yönetimi alanlarına girebilmektedir. 2 yıllık mezunu olarak KPSS ön lisans sınavına girerek yeterli puanı altığı durumda memur olarak atanabilmektedirler.